Triggo logo hvitForside

Gå til personvernerklæring

Brukervilkår

1. Om tjenesten
VilMer AS («VilMer») er leverandør av applikasjonen Triggo, som heretter benevnes som "Tjenesten". Tjenesten tilbyr et spill for sosialt samvær, som er utviklet gjennom et innovasjonssamarbeid med Trondheim kommune. Tjenesten er tilpasset bruk av brukere, pårørende og ansatte på institusjon, men kan også brukes av andre.  

Når du registrerer din bruker hos gjennom Tjenesten, aksepterer du disse brukervilkår ("Brukervilkårene"). Brukervilkårene regulerer partenes rettigheter og plikter knyttet til bruk av Tjenesten. Det er en forutsetning at du har akseptert Brukervilkårene før du kan benytte deg av Tjenesten.
2. Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon: kontakt@vilmer.no
Adresse: Nygata 22A, 2380 Brumunddal
3. Priser
Bruk av Tjenesten betales av aktuell kommune ut fra egen avtale.
4. Bruk av Triggo
4.1 Bruker
Alle som ønsker å bruke Tjenesten får en egen brukerkonto ("Bruker").
4.2 Triggogruppe
I tjenesten kan man opprette Triggogruppe (“Gruppe”). En Gruppe kan ha flere tilkoblede Brukere. Når en Bruker som er tilknyttet en Gruppe bruker Tjenesten, vil bruksdata knyttes til den aktuelle Gruppen. En Bruker kan være tilknyttet flere Grupper, og velger selv hvilken Gruppe som skal være aktiv når Tjenesten brukes.
5. Registrering og opplysninger
For å bruke Tjenesten må du registrere deg med navn og e-postadresse eller mobilnummer. Du er ansvarlig for at opplysningene du oppgir under registreringen fullstendige, korrekte og oppdaterte.

VilMer sin behandling av dine personopplysninger fremgår av personvernerklæringen.

All informasjon og bilder som lastes opp i en brukerkonto av Brukeren selv eller via assistanse fra VilMer, eies av Brukeren. Ved å dele bilder og annen informasjon, aksepterer du at alle som har tilgang til Gruppen får tilgang til å se materialet. Brukeren har selv ansvar for ikke å laste opp bilder eller informasjon som krenker opphavsretten eller retten til eget bilde, eller personvernet til den avbildede. Vi anbefaler alltid at den avbildede eller omtalte blir bedt om å samtykke før du laster inn bildet eller informasjonen. VilMer forbeholder seg retten til å slette materiale som krenker slike rettigheter som omtalt i dette punktet.
6. Plikter
6.1 Enhver som bruker Tjenesten skal:
- sette seg inn i og følge Brukervilkårene for bruk av Tjenesten.
- følge gjeldende lover og regler.
6.2 Brudd på Brukervilkårene
Bruk av Tjenesten som ikke er i henhold til Brukervilkårene kan medføre utestengelse fra Tjenesten og sletting av Brukeren.
7. Innhold
Tjenesten skal være en sosial og lystbetont løsning for Brukerne. Vi tillater derfor ikke støtende innhold. VilMer er ikke ansvarlig dersom innhold av støtende karakter publiseres. Alt slikt innhold vil bli slettet uten nærmere varsel.
8. Ansvar
Bruk av Tjenesten foregår alltid på eget ansvar. Bruk av Tjenesten er utelukkende et anliggende mellom den eller de som bruker applikasjonen. VilMer er ikke ansvarlig for eventuelle ulykker, skader, økonomiske tap eller andre hendelser som måtte inntreffe som følge av bruk av Tjenesten. VilMer ønsker imidlertid at bruk av Tjenesten skal være en positiv opplevelse, og vil i rimelig utstrekning bistå ved uønskede hendelser eller ulykker - uten at VilMer ved dette påtar seg noe økonomisk ansvar.
9. Taushetsplikt
Enhver Bruker av Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til helsepersonell, pårørende og frivillige, har taushetsplikt omkring opplysninger Bruker må forstå er av sensitiv art om konkrete personer som deltar på tjenestetilbudet. Enhver Bruker forstår at brudd på denne bestemmelsen er krenkende for den utsatte og kan medføre krav om oppreisning.
10. Eierskap
Alle immaterielle rettigheter knyttet til Tjenesten tilhører VilMer. Brukeren har ingen andre rettigheter enn å bruke Tjenesten. Det er ikke lov å kopiere, modifisere, distribuere, selge eller leie ut noen del av Tjenesten.
11. Overføring
VilMer kan når som helst overdra, overføre, selge, leie eller låne ut Tjenesten.
12. Endringer av Brukervilkårene
Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre Tjenesten og med å utvikle nye funksjoner. Det kan derfor hende at vi må oppdatere Brukervilkårene fra tid til annen for at de skal gjenspeile Tjenestene våre korrekt. Med mindre noe annet er lovpålagt, vil vi varsle deg 30 dager før vi gjør endringer i Brukervilkårene, og gi deg en mulighet til å gjennomgå dem før de trer i kraft. Straks oppdaterte Brukervilkår er gjeldende, er du bundet av dem hvis du fortsetter å bruke Tjenesten.

Vi håper at du fortsetter å bruke Tjenesten, men hvis du ikke aksepterer de oppdaterte Brukervilkårene, kan du be oss om å slette brukerkontoen din når som helst på e-post til kontakt@vilmer.no.
13. Avtaleperiode og oppsigelse
Avtalen er gyldig fra det tidspunkt du aksepterer disse Brukervilkårene. Du kan når som helst si opp avtalen ved å be oss om å slette din brukerkonto. VilMer kan slette Brukeren ved saklig grunn.
14. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom tvist likevel skulle oppstå, vil den reguleres av norsk rett.


Brukervilkår v.1.1 - oppdatert 24.03.2021.